Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител

Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител

Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн”, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм,

Фондация Кредо Бонум, (наименование на бенефициента)
със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София, ул. Славянска № 12
тел.: 02 815 96 19, факс: 02 980 97 38, интернет адрес: www.credobonum.bg
лице за контакт: Димитър Петров Богданов, на длъжност ръководител звено, тел.: 02 815 96 19,

в качеството си на партньор по ПРОЕКТ „ФЕСТИВАЛИ ЗА ИЗКУСТВО В ПУБЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО: SOFIA CONTEMPORARY И ФЕСТИВАЛ НА ОТКРИТО В ЗАПАДЕН ПАРК”, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР BG161PO001/1.1-10/2010/001 МЕЖДУ МРРБ И СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013Г. обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: услуга с предмет: „ДЕЙНОСТИ ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИНОВАТИВНО КУЛТУРНО СЪБИТИЕ В ПЕРИФЕРИЯТА – ФЕСТИВАЛ НА ОТКРИТО В ЗАПАДЕН ПАРК”.

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. София, ул. Славянска № 2 всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч.
Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:
1. www.bgregio.eu – интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)
2. http://www.eufunds.bg – интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)
3. www.credobonum.bg – интернет адреса на възложителя

Оферти се подават на адрес: гр. София, ул. Славянска № 2 – деловодство до 16:00 ч. на 19.10.2012 г.