Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител

О Б Я В А
 
за
 
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
 
 
На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн”, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм,
 
Фондация Кредо Бонум, (наименование на бенефициента)
със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София, ул. Славянска № 12
тел.: 02 815 96 19, факс: 02 980 97 38, интернет адрес: www.credobonum.bg 
лице за контакт: Димитър Петров Богданов, на длъжност ръководител звено, тел.: 02 815 96 19,
 
в качеството си на партньор по ПРОЕКТ „ФЕСТИВАЛИ ЗА ИЗКУСТВО В ПУБЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО: SOFIA CONTEMPORARY И ФЕСТИВАЛ НА ОТКРИТО В ЗАПАДЕН ПАРК”, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР BG161PO001/1.1-10/2010/001 МЕЖДУ МРРБ И СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013Г. обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: услуга с предмет: „ДЕЙНОСТИ ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИНОВАТИВНО КУЛТУРНО СЪБИТИЕ В ПЕРИФЕРИЯТА – ФЕСТИВАЛ НА ОТКРИТО В ЗАПАДЕН ПАРК”.
 
Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. София, ул. Славянска № 2 всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч. 
Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:
1. www.bgregio.eu - интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)
2. http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)
3. www.credobonum.bg – интернет адреса на възложителя
 
Оферти  се подават на адрес: гр. София, ул. Славянска № 2 - деловодство до 16:00 ч. на 19.10.2012 г.