Отворена покана за проекти - Фестивал за изкуства на открито

Фондация Credo Bonum в партньорство със Столична община организира фестивал за изкуства на открито в Западен парк. Инициативата е част от проект: „Фестивали за изкуство в публичното пространство: SOFIA CONTEMPORARY и Фестивал на открито в Западен парк”, по  договор BG161PO001/1.1-10/2010 със Столична община, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
Във връзка с организирането на пилотното издание на фестивала, което ще се проведе в периода от 3 до 11 ноември 2012 г. в района на Западен парк, фондация Credo Bonum обявява отворена покана за проекти и презентации, свързани с изкуството в публична среда.
Проектът цели да развие платформа за организиране на съвременен градски фестивал в периферните зони, с богата програма от събития, които променят облика на градската среда и опосредстват комуникацията с публиката.
Идеята на фестивала е да срещне отблизо публиката с различните форми на съвременното изкуство и да покаже богатия ресурс, който то може да предложи, в процеса на промяна на утвърдени нагласи и отношения. Програмната схема залага на синтез между изкуствата, достъпен език и интеракция, която да промени позицията на публиката от пасивни наблюдатели към активни участници.
Фокусът в програмата на това издание попада върху образователните акции и дискусии по проблемите на публичното изкуство с конкретни примери от българската и световната практика.
Основни локации на фестивала тази година са парковата част на Западен парк, метростанциите «Западен парк» и «Вардар». Към тях могат да бъдат приобщени и различни алтернативни локации от околните квартали, междублокови пространства, калкани и т.н.
Част от образователната програма ще бъде представена в галерия Credo Bonum.Повече за Западен парк и района
Западен парк известен още като "Христо Смирненски" е най-големият парк в София, изграден през 1955-1960 г. Разположен е между кварталите Западен Парк, Люлин, Факултета, Красна Поляна, Захарна Фабрика и Гевгелийски с общо население 212,100 души. Попада в столичния район Илинден. През парка тече Суходолската река и минава жп линията за Перник. Преди десетилетия паркът е бил „разсадника" на столицата за многобройни растителни видове. Има изградена инфраструктура, но няма нощно осветление.
На парка е наречена и намиращата се под булевард Царица Йоанна метро станция. Входът на Западния парк е откъм булевард Сливница.
В района около парка има добре изградена и успешно функционираща голяма мрежа от учебни, културни, здравни и социални заведения.

Какви проекти могат да кандидатстват?
Поканата е ориентирана към всички форми на изкуство в публично пространство.
Програмната схема на пилотното издание на фестивала е разделена на два модула: *
Проекти
В модула «Проекти» се приемат предложения за реализация на конкретни събития в рамките на фестивала.
Изложби – вкл. необичайни решения, адаптирани към представяне в публично пространство, кураторски проекти, самостоятелни изяви, синтез между архитектура и визуални изкуства, пълния спектър на медии и видове в съвременното изкуство, съвременна паркова скулптура
Инсталации – вкл. ленд арт, кинетик арт, аудиовизуални, светлинни и звукови инсталации, архитектура.
Концерти – вкл. селекции от фестивали,  изпълнения на живо, диджеи
Пърформанси – вкл. акции, танц, игра, кураторски селекции, самостоятелни и групови проекти.
Театрални представления – вкл. детски, куклени, гостуващи театри.
Образование
В модула «Образование» се приемат предложения за презентации и дискусии по проблемите на изкуството в публична среда, на взаимодействието между изкуство и публика
Презентации – вкл. срещи с гостуващи артисти и куратори, тематични лекции, серии или еднократни събития.
Прожекции – вкл. видео документация от реализирани проекти, фестивали и лекции, документални филми, видеа на български и международни артисти.
Уъркшопи – вкл. тематични работилници, детски занимални, кръжоци, еднодневни акции от всички сфери на съвременната култура.

* Примерите са изброени за ориентация на кандидата в критериите за подбор на програмата, но не са задължителни и не изчерпват всички възможности в съответния модул.

Приоритети
В модул «Проекти»:
Предложените проекти трябва да отговарят на повече от едно от следните условия:
- да са предназначени за публично пространство (паркова среда, метростанциите и различни пространства в околните квартали на Западен парк (Люлин, Западен парк, Захарна фабрика, Факултета, Красна поляна, Гевгелийски)
- да са комуникативни и насочени към неподготвена публика и случайни зрители
- да са обвързани със социално ангажирани каузи и послания
- да стимулират промяна в отношението към средата, в която се случват
- да предлагат участие на публиката
- да съдействат за комуникацията между основната локация на фестивала и жилищните квартали в района на Западен парк

Могат да бъдат предложени както нови идеи за проекти, така и вече реализирани идеи, но адаптирани за конкретната публика и среда. Предложените проекти трябва да бъдат оригинални и времево изпълними.

В модул «Образование»:
Предложенията трябва да отговарят на повече от едно от следните условия:
- да са тематично съобразени с програмния фокус върху изкуството в публична среда
- да съдействат за развитието на публика и автори за такъв тип проекти в страната ни
- да са предназначени за конкретните локации на фестивала
- да са обвързани със социално ангажирани каузи и послания
- да предлагат участие на публиката
- да съдействат за комуникацията между локациите на фестивала

Общата тематична рамка на фестивала е «Изкуство на открито, изкуство в публична среда». Всеки от участниците може да избира свободно темата и конкретните проблеми, които ще засегне с проекта си в тази рамка.

Бюджетът на предложения проект трябва да е максимално реалистичен и да включва точно описание на всички необходими за изпълнението му разходи, в това число производствени разходи, материали и услуги, пътни, нощувки, хонорари.
Препоръка: Предварителното познаване на терена и съобразяването със сезона, в който ще се проведе фестивалът тази година, допринася за адекватното структуриране на концепциите и бюджета, съответно ще носи предимство при разглеждането на предложенията.

Няма да бъдат подкрепяни:
• проекти с неуредени права съгласно Закона за авторските и сродни права;
• проекти, които нарушават човешките права или подбуждат към конфликти и противопоставяне на етническа и религиозна основа; дискриминират отделни групи и суб-култури по полов признак или на основа сексуална ориентация, или ги представят в неблагоприятна светлина;
• проекти за акции и дейности на политически партии.


Кой може да кандидатства?
В отворената покана могат да кандидатстват физически и юридически лица – артисти, куратори, организации, трупи, творчески колективи, галерии и музеи, неправителствени организации от България и чужбина.

Селекция на проектите
Селекцията на предложенията за участие в програмата ще бъде извършена от кураторите на проекта – Галина Димитрова-Димова и Светлана Куюмджиева, организационния екип от фондация Credo Bonum – Димитър Богданов, Симеон Василев, Николет Йенсен и обществен съвет в състав: Георги Лозанов, Олга Ковган и Снежана Кръстева.

Как се кандидатства?
Необходимите документи за кандидатстване са:
-    попълнен формуляр, който може да бъде свален от уеб страницата на фондация Credo Bonum:  http://credobonum.bg/foundation/
-    Идеен проект – до 1 стандартна страница
-    Кратки биографии на авторите, кураторът (до 300 думи)
-    Визуални материали – снимки, видео, схеми (неповече от 10 MB)
-    Бюджет

Документите и материалите се изпращат по електронна поща на адрес: office@credobonum.bg

Срок
Срок за изпращане на проектите: 4 юни 2012
Резултатите ще бъдат обявени до един месец след крайния срок за кандидатстване.

За повече информация:
Фондация Credo Bonum, office@credobonum.bg, тел: 02/815 96 19
уеб сайт: http://credobonum.bg